ഫെറ്റിഷ്

തുണിക്കടയിൽ

തിരക്കിൽ

നിന്റെ കുപ്പായം പോലൊന്ന്

കയ്യിൽ തടയുന്നു.

തീരാക്കുളിരും

തോരാവെട്ടവും

ജാസ്സും.

–ഇനിയുമിനിയും–

കുപ്പായങ്ങൾ,

ആണ്പ്രതിമകൾ,

–ഇനിയുമിനിയും–

നനഞ്ഞ സിൽക്ക് കക്ഷങ്ങൾ.

ഞാൻ നീ

ഞാൻ നീ

എന്നു മരക്കാലുകൾ

സിമന്റുതറമേലുരസുന്ന

പാവാടചരടിലെ കുരുക്കുപോലെ

തുലഞ്ഞ

ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക്

ഞാനുണരുന്നു.

Advertisements

1 thought on “ഫെറ്റിഷ്”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s